Fun­du­sze Euro­pej­skie – dla roz­woju inno­wa­cyj­nej gospodarki”

Pro­jekt współ­fi­nan­so­wany przez Unię Euro­pej­ską z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Roz­woju
Regio­nal­nego oraz Budżetu Państwa

 

Infor­mu­jemy, iż FIRMA KOŁASZEWSKI Lech Koła­szew­ski otrzy­mała wspar­cie na realizację

pro­jektu pod tytu­łem: Wdro­że­nie planu roz­woju eks­portu FIRMY KOŁASZEWSKI Lech Koła­szew­ski”” 

w ramach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Inno­wa­cyjna Gospo­darka 2007 – 2013

6 Oś Prio­ry­te­towa: Pol­ska gospo­darka na rynku międzynarodowym

Dzia­ła­nie 6.1 Pasz­port do eksportu.

 

Inwe­stu­jemy w waszą przyszłość”