Pro­jekt współ­fi­nan­so­wany przez Unię Euro­pej­ską z Euro­pej­skiego Fun­du­szu Rozwoju

 Regio­nal­nego w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Operacyjnego 

Woje­wódz­twa Pomor­skiego na lata 2007–2013

 

Infor­mu­jemy, iż firma KOŁASZEWSKI Sp. z o.o. otrzy­mała wspar­cie na reali­za­cję projektu

pod tytu­łem: Wdro­że­nie do pro­cesu pro­duk­cyj­nego KOŁASZEWSKI Sp. z o.o. inno­wa­cyj­nych technologii

obróbki metali skut­ku­jące udo­sko­na­le­niem i posze­rze­niem oferty przed­się­bior­stwa” 

w ramach Regio­nal­nego Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Woje­wódz­twa Pomor­skiego na lata 2007 – 2013

Oś Prio­ry­te­towa 1 Roz­wój i inno­wa­cje w MŚP

Dzia­ła­nia 1.2. Roz­wią­za­nia inno­wa­cyjne w MŚP.

 

Inwe­sty­cja pole­gała na pod­nie­sie­niu inno­wa­cyj­no­ści poten­cjału tech­no­lo­gicz­nego firmy poprzez

wypo­sa­że­nie zakładu i jego labo­ra­to­rium w nowo­cze­sny park maszyny i urzą­dze­nia, dzięki czemu

moż­liwe stało się posze­rze­nie oferty pro­duk­towo – usłu­go­wej o nowe i udo­sko­na­lone pro­dukty oraz

usługi, co umocni pozy­cję kon­ku­ren­cyjną przed­się­bior­stwa na rynku kra­jo­wym i zagranicznym.