Maszyny z Kaszub


W 2010r. Koła­szew­ski Sp. z o.o. pod­pi­sał  dekla­ra­cję współ­pracy z przed­się­bior­stwami wyko­rzy­stu­ją­cymi w swych pro­ce­sach tech­no­lo­gicz­nych sze­ro­kie spek­trum tech­no­lo­gii obróbki stali i współ­pra­cu­ją­cymi ze sobą w ramach ini­cja­tywy pro­du­cenc­kiej pod nazwą „MASZYNYKASZUB”.  Celem dzia­ła­nia ini­cja­tywy jest:

•  wspólne dzia­ła­nia mar­ke­tin­gowe i pro­mo­cyjne reali­zo­wane na rynku kra­jo­wym i zagra­nicz­nym, dosto­so­wy­wa­nie pro­duk­cji do wymo­gów rynku, infor­mo­wa­nie się o pla­nach inwe­sty­cyj­nych i kie­run­kach roz­woju ofert każ­dego z partnerów, 

•  wza­jemna współ­praca i wspie­ra­nie się w poszu­ki­wa­niu nowych ryn­ków zbytu, ale rów­nież poszu­ki­wa­nie moż­li­wo­ści wyko­rzy­sty­wa­nia posia­da­nego parku maszy­no­wego i moż­li­wo­ści w obróbce metali dla reali­za­cji nowych usług, pro­duk­tów i  kon­struk­cji metalowych, 

•  dąże­nia do two­rze­nia w każ­dym we współ­pra­cu­ją­cych przed­się­biorstw labo­ra­to­riów i pobu­dza­nie dzia­łal­no­ści badaw­czo – roz­wo­jo­wych współ­pra­cu­ją­cych przed­się­biorstw w kie­runku wyko­rzy­sta­nia róż­nych tech­no­lo­gii obróbki stali ich dosko­na­le­nia i apli­ka­cji do pro­cesu pro­duk­cji wpro­wa­dza­nych na rynek nowych pro­duk­tów  i produktów, 

•  nawią­zy­wa­nie współ­pracy z jed­nost­kami nauko­wymi oraz pro­du­cen­tami parku maszy­no­wego wyko­rzy­sty­wa­nego w obróbce metali w celu poszu­ki­wa­nia nowych roz­wią­zań dla reali­zo­wa­nego przez współ­pra­cu­jące firmy pro­cesu tech­no­lo­gicz­nego oraz roz­wią­zań kon­struk­cyj­nych dla ofe­ro­wa­nego asortymentu.

 

 www.maszynyzkaszub.pl