O firmie


Lech Koła­szew­ski roz­po­czął pro­wa­dze­nie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej w 1974r. jako pro­du­cent czę­ści zamien­nych do maszyn rol­ni­czych. Oferta przed­się­bior­stwa wraz z roz­bu­dową posia­da­nego parku maszy­no­wego była stop­niowo posze­rzana o kolejne jed­nostki  maszyn rol­ni­czych pro­du­ko­wa­nych w opar­ciu o wła­sne (opra­co­wane przez firmę) roz­wią­za­nia kon­struk­cyjne. Obec­nie FIRMA KOŁASZEWSKI ofe­ruje sze­ro­kie spek­trum czę­ści zamien­nych i maszyn rol­ni­czych takich jak: kosiarki, osprzęt do łado­wa­czy, beto­niarki cią­gni­kowe, pługi. 

Wyko­rzy­stu­jąc doświad­cze­nie kadry pra­cow­ni­czej w obróbce metali, posia­dany nowo­cze­sny park maszy­nowy (m.in.2 lasery, zro­bo­ty­zo­wane cen­trum spa­wal­ni­cze) oraz  wycho­dząc naprze­ciw zapo­trze­bo­wa­niu współ­cze­snego rynku,  firma roz­po­częła pro­duk­cję kon­struk­cji meta­lo­wych skie­ro­wa­nych do branży spoza sek­tora rol­ni­czego – róż­nego typu ste­laży meta­lo­wych do mebli, głów­nie sto­łów i krzeseł.

Firma KOŁASZEWSKI pro­wa­dzi dzia­łal­ność pro­duk­cyjno — usłu­gową i spe­cja­li­zuje się w pro­duk­cji róż­nego typu kon­struk­cji metalowych.

Nasza oferta obejmuje:

  • osprzęt do łado­wa­czy: chwy­taki, szu­fle,  widły, pługi śnieżne
  • maszyny rol­ni­cze: kosiarki, osprzęt do łado­wa­czy, beto­niarki cią­gni­kowe, pługi
  • ste­laże meta­lowe do mebli, głów­nie: krze­seł i stołów
  • ramy sta­lowe do łóżek, spe­cja­li­zu­jemy się w pro­duk­cji ram do łóżek prze­zna­czo­nych na wypo­sa­że­nie szpi­tali i innych pla­có­wek opieki zdrowotnej
  • rowery  dla dzieci
  • róż­nego typu wyroby i kon­struk­cje meta­lowe takie jak: przy­czepki do quadów, ele­menty ze stali nie­rdzew­nej wyko­rzy­sty­wane w osprzę­cie gastronomicznym
  • usługi zwią­zane z obróbką metali, głów­nie: cię­cie laserowe.

Posia­dane doświad­cze­nie i park maszy­nowy stwa­rzają nam moż­li­wo­ści tech­no­lo­giczne do wypro­du­ko­wa­nia sze­ro­kiego spek­trum kon­struk­cji meta­lo­wych. Zapra­szamy do współpracy.

 

Reali­zo­wane projekty: