Certyfikaty


Nasza firma posiada Cer­ty­fi­kat Sys­temu Zarzą­dza­nia Jako­ścią zgodny z wyma­ga­niami normy  ISO 9001:2015. Cer­ty­fi­kat został wydany  w czerwcu 2014r.  przez: TÜV SÜD MANAGEMENT  SERVICE GmbH i potwier­dza, iż przed­się­bior­stwo KOŁASZEWSKI Sp. z o.o. wdro­żyło  i sto­suje Sys­tem Zarzą­dza­nia Jako­ścią zgodny z wyma­ga­niami normy ISO 9001:2015 w zakre­sie: pro­duk­cji i sprze­daży kon­struk­cji sta­lo­wych i wyro­bów  meta­lo­wych. Cer­ty­fi­kat ważny do czerwca 2020r.