Koła­szew­ski Spółka z ogra­ni­czoną odpowiedzialnością

Udział KOŁASZEWSKI Sp. z o.o. w impre­zie tar­go­wej o zasięgu mię­dzy­na­ro­do­wym: TARGI Euro­Tier 2018 Han­no­ver dla roz­sze­rze­nia ryn­ków zbytu dla oferty pro­duk­to­wej obej­mu­ją­cej maszyny rol­ni­cze, komu­nalne i osprzęt do łado­wa­czy czołowych

 

War­tość pro­jektu: 94.738,050 PLN

Wkład UE: 40.000,00 PLN