półfabrykaty meblowe

Krzesła


Jeste­śmy pro­du­cen­tem zarówno sta­lo­wych kon­struk­cji do krze­seł jak i krze­seł goto­wych. Więk­szość pro­duk­tów wytwa­rzamy na zamó­wie­nie Klienta. Po otrzy­ma­niu doku­men­ta­cji tech­nicz­nej bądź wzorca możemy wypro­du­ko­wać nie­mal każdy typ ste­laża. 
Krze­sła gotowe w ofer­cie są odpo­wie­dzią na obecna fascy­na­cje rynku skan­dy­naw­skim sty­lem aran­ża­cji wnętrz. Nasze krze­sła — bar­dzo pro­ste i oszczędne w for­mie świet­nie pre­zen­tują się nie tylko w nowo­cze­snych kuch­niach domo­wych, ale także w fir­mo­wych kantynach.

 

Comments are closed.