Spych uniwersalny


  • spych uni­wer­sal­nego zastosowania
  • przy­sto­so­wany do moco­wa­nia na innych osprzętach
  • duży wachlarz sze­ro­ko­ści (moż­li­wość dosto­so­wa­nia do posia­da­nego osprzętu)
Comments are closed.