Wycinak kiszonki szufla


  • wymiary boczne: wyso­kość — 930mm, sze­ro­kość — 1040mm
  • lemiesz: 400HB 110x12mm
  • rodzaj moco­wa­nia zębów tną­cych — przy­krę­cane, opcjo­nal­nie zęby spawane
  • wyso­kość otwar­cia: 790mm
  • liczba siłow­ni­ków hydrau­licz­nych: 1,6m -> 2 siłow­niki, 1,8m-2,0m -> 3 siłowniki
  • sze­ro­kość: 1,6m-2,0m (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • waga: 600kg-750kg (w zależ­no­ści od rodzaju)
  • pojem­ność: 0,87–1,11m3
  • moco­wa­nie w stan­dar­dzie: do łado­wa­czy tele­sko­po­wych, opcjo­nal­nie inny typ mocowania
Index Sze­ro­kość (m) Waga (kg) Pojem­ność (m3)
XLSCB160 1,60 600 0,87
XLSCB180 1,80 680 0,99
XLSCB200 2,00 750 1,11
Comments are closed.