Ofe­ru­jemy Pań­stwu pro­fe­sjo­nalny osprzęt do łado­wa­czy czo­ło­wych, łado­wa­rek tele­sko­po­wych i mini­ła­do­wa­rek z moco­wa­niem EURO w stan­dar­dzie. Wyróż­nia się bar­dzo dobrą jako­ścią, funk­cjo­nal­no­ścią i nie­zwy­kłą este­tyką. Jest on dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem łado­wa­czy z naj­bar­dziej reno­mo­wa­nych firm, jak: JCB, Mani­tou, Tha­ler, Schaf­fer, Weide­mann i inne.
Wię­cej


Jeste­śmy pod­do­stawcą ste­laży do prze­my­słu meblo­wego i wyma­ga­ją­cego rynku medycz­nego. Posia­damy nowo­cze­sny park maszy­nowy – robot spa­wal­ni­czy i lasery CNC oraz doświad­czony zespół fachow­ców. Pro­du­ko­wane kon­struk­cje malu­jemy prosz­kowo we wła­snej malarni lub przy­go­to­wu­jemy pod chrom. Wyko­nu­jemy rów­nież kon­struk­cje ze stali nie­rdzew­nej. Zapra­szamy do współ­pracy.
Wię­cej

Pługi śnie­żne – to nowość w naszej ofer­cie i nasza chluba. Pierw­sze sztuki sprze­da­li­śmy w sezo­nie jesień– zima 2011/2012. Wciąż rosnące zain­te­re­so­wa­nie ofertą pozwala nam sądzić, że będzie to gwiazda nad­cho­dzą­cego sezonu.
Wię­cej